Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
poskytování služeb

verze platná od 1. 9. 2020

I. Úvodní ustanovení

1.1    Tyto obchodní podmínky – poskytování služeb (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) společnosti AUTOJEŘÁBY HOFMEISTER s.r.o., IČ: 26323427, se sídlem Plzeň, V Bezovce 13A, okres Plzeň-město, PSČ 32016, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 13117 (dále jen „AHF“) upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti AHF a Objednatele a tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavřených mezi AHF jako Poskytovatelem a Objednatelem, jejichž předmětem je poskytování Služeb. Společně se Smlouvou představují tyto OP úplnou dohodu Smluvních stran.

1.2    Obchodní podmínky, na které Smlouva (Nabídka) odkazuje, jsou veřejně přístupné pro Objednatele na internetových stránkách AHF http://www.jerabyplzen.cz. Ve smyslu ust. § 1751 a odst. 1 OZ tvoří tyto Obchodní podmínky část obsahu Smlouvy.

1.3    V případě, že Obchodní podmínky nebudou pro Objednatele na internetových stránkách AHF dostupné, neprodleně bude o této skutečnosti prokazatelně informovat AHF, který zajistí nápravu daného stavu, případně poskytne Objednateli Obchodní podmínky v listinné (písemně) formě. V případě, že Objednatel nebude informovat AHF o tom, že Obchodní podmínky mu nejsou dostupné, nemá Objednatel práva namítat, že se nemohl s Obchodními podmínkami seznámit.

1.4    V souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty OZ se vylučuje přijetí Nabídky s odchylkou nebo dodatkem. Přijetím Nabídky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem Nabídky i se zněním těchto Obchodních podmínek, a že souhlasí s tím, že se bude v příslušném smluvním vztahu vzniklém na základě Smlouvy řídit Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Pro příslušnou Smlouvu platí Obchodní podmínky ve znění, na které Nabídka odkazuje, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.

1.5    Odchylná ujednání ve Smlouvě (Nabídce) mají před zněním Obchodních podmínek přednost. Smluvní strany výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Objednatele se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, pokud nebude v příslušné Smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

1.6    Definice pojmů
Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam, pokud z Obchodních podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:

•    „Poskytovatel“ znamená společnost AHF;
•    „Nabídka“ znamená písemný návrh na uzavření Smlouvy. Obchodní podmínky připojené k Nabídce, nebo na které Nabídka odkazuje, tvoří část obsahu Nabídky;
•    „Objednatel“ znamená osobu, které byla doručena Nabídka, ve které je odkazováno na tyto Obchodní podmínky, a která učinila včas vůči AHF jako navrhovateli prohlášení nebo jiné včasné právní jednání, z něhož lze dovodit její souhlas s obsahem Nabídky, a se kterou v této souvislosti AHF uzavřel Smlouvu. Za Objednatele se dále považuje právní nástupce Objednatele;
•    „Služba“ znamená poskytnutí autojeřábu, stavebního jeřábu, montážních plošin, jiného zařízení apod., jak jsou uvedeny v Nabídce.
•    „Smlouva“ znamená nájemní smlouvu, smlouvu o dílo nebo jinou smlouvu, která byla uzavřena mezi AHF a Objednatelem přijetím Nabídky AHF Objednatelem (tyto OP, na které Nabídka odkazuje, nebo které jsou k ní připojeny, tvoří část obsahu Smlouvy);
•    „Smluvní strana, Strana“ znamená samostatně AHF nebo Objednatele;
•    „Smluvní strany, Strany“ znamená společně AHF a Objednatele;

V těchto Obchodních podmínkách jsou uvedeny i další výrazy s velkým počátečním písmenem, jejichž význam je uveden dále v textu.

II. Nabídka

2.1    AHF je oprávněna Nabídku odvolat písemnou formou, a to i ve lhůtě určené pro její přijetí.

2.2    Objednatel Nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči AHF souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím Nabídky nejsou. V případě odmítnutí Nabídky nebo nepřijetí Nabídky ve lhůtě uvedené v Nabídce nebo v těchto Obchodních podmínkách, se má za to, že Objednatel a AHF Smlouvu neuzavřeli, pokud z Obchodních podmínek nevyplývá něco jiného.

2.3    O přijetí Nabídky vyrozumí Objednatel AHF svým potvrzením nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy mu je Nabídka doručena, pokud v Nabídce není uvedena lhůta jiná. Potvrzením se rozumí:

a)    podepsání písemného vyhotovení Nabídky Objednatelem a doručení jednoho jejího vyhotovení AHF,  
b)    potvrzení přijetí Nabídky písemně poštou nebo prostřednictvím emailové adresy, ze které byla Objednateli Nabídka doručena nebo jiné kontaktní emailové adresy uvedené v Nabídce nebo faxem na číslo faxu AHF s uvedením, že Objednatel Nabídku přijímá; za potvrzení se považuje také objednávka Objednatele, ze které je zřejmé, že Objednatel Nabídku akceptuje (např. odkazem na Nabídku);

2.4    Účinky řádného přijetí Nabídky má však také (i) odpověď Objednatele, která vymezuje obsah Nabídky jinými slovy, (ii) potvrzení Objednatele doručené AHF způsobem uvedeným v čl. 2.3 těchto OP později než ve lhůtě stanovené v čl. 2.3 těchto OP, neodmítne-li AHF takovéto přijetí Nabídky (iii) to, že se Objednatel podle Nabídky zachová, převezme předmět nájmu a/nebo nechá AHF zahájit Služby.

2.5    Dnem, kdy nastanou účinky přijetí Nabídky, je mezi AHF a Objednatelem uzavřena Smlouva. Smlouva se nepovažuje za smlouvu uzavíranou adhezním způsobem.

2.6    Smlouvu lze měnit pouze písemně, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že AHF provede s vědomím Objednatele pro Objednatele plnění neuvedené v Nabídce, platí, že byla sjednána změna Smlouvy a Objednatel je povinen takové plnění AHF uhradit.

2.7    Skutečnost, že došlo k zániku závazku ze Smlouvy, nezbavuje Stranu odpovědnosti a povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikla druhé Straně z porušení povinnosti, k níž se smluvní pokuta nebo náhrada škody vztahují.

III. Předmět Smlouvy

3.1    Je-li dle Nabídky předmětem plnění AHF poskytnutí autojeřábu a/nebo stavebního jeřábu, zavazuje se AHF poskytnout autojeřáb a/nebo stavební jeřáb včetně osoby pro manipulaci s jeřábem v místě určeném v Nabídce v rozsahu blíže stanoveném v Nabídce a příslušných ujednání těchto OP a Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění dle Nabídky a těchto OP. Předmětem plnění AHF není poskytnutí osob pro manipulaci s břemeny (vazač, navigátor Jeřábu, operátor plošiny). Tyto činnosti zajišťuje na své náklady Objednatel.
3.2    Je-li dle Nabídky předmětem plnění AHF poskytnutí plošiny a/nebo jiného zařízení, zavazuje se AHF poskytnout plošinu a/nebo jiné zařízení bez jakékoli obsluhy, a to v místě určeném v Nabídce a v rozsahu blíže stanoveném v Nabídce a příslušných ujednání těchto OP a Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění dle Nabídky a těchto OP.

IV. Způsob a místo poskytování Služeb

4.1    Autojeřáb a/nebo stavební jeřáb (autojeřáb a stavební jeřáb společně jako „Jeřáb“) poskytne AHF v termínu/ech (lhůtě či době) stanoveném/ých v Nabídce. Není-li v Nabídce sjednán konkrétní čas poskytnutí, je na vůli AHF, kdy bude ve sjednaný den autojeřáb a/nebo stavební jeřáb poskytnut. Bude-li Objednatel po uzavření Smlouvy požadovat změnu termínu/ů, je AHF oprávněna takovou změnu odmítnout. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a připravenost tak, aby AHF mohl poskytnout autojeřáb a/nebo stavební jeřáb v termínu/ech sjednaném/ých v Nabídce AHF pro tu kterou Službu.

4.2    Plošinu a/nebo jiné zařízení poskytne AHF v termínu/ech (lhůtě či době) stanoveném/ých v Nabídce. Není-li v Nabídce sjednán konkrétní čas poskytnutí, je na vůli AHF, kdy bude plošina a/nebo jiné zařízení poskytnuto. Bude-li Objednatel po uzavření Smlouvy požadovat změnu termínu/ů, je AHF oprávněna takovou změnu odmítnout. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a připravenost tak, aby AHF mohl poskytnout plošinu a/nebo jiné zařízení v termínu/ech sjednaném/ých v Nabídce AHF pro tu kterou Službu. 

4.3    Místem poskytnutí Jeřábu je adresa uvedená v Nabídce AHF, případně jiná adresa odsouhlasená Stranami.

4.4    Místem poskytnutí plošiny či jiného zařízení je adresa uvedená v Nabídce AHF, případně jiná adresa odsouhlasená Stranami. Na tomto místě je Objednatel povinen plošinu či jiné zařízení převzít a po uplynutí sjednané doby nájmu předat, není-li v Nabídce stanoveno jiné místo předání.

4.5    Objednatel je povinen poskytnout AHF součinnost potřebnou pro poskytnutí Služeb, zejména zajistit příjezd a přístup do místa, kde má být Služba poskytnuta (průjezdnost ulic apod.), jakož i zajistit vhodnost místa, kde má být Služba poskytnuta (např. dostatečný a odpovídající prostor pro zajištění Jeřábu, dostatečnou únosnost podloží, průjezdnost terénu apod.) a zajistit poskytnutí Služby bez překážek. V případě, že AHF po příjezdu na místo, kde má být Služba poskytována zjistí, že Službu není možné poskytnout vůbec nebo jen s omezeními, je oprávněna poskytnutí služby odmítnout. V takovém případě uhradí Objednatel AHF veškeré náklady spojené s přepravou Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení dle Nabídky a dále škodu, která v souvislosti s nemožností poskytnout službu AHF vznikla včetně ušlého zisku..

V. Povinnosti Objednatele

5.1    Objednatel je povinen uhradit AHF veškeré náklady vzniklé v důsledku: (i) každé změny termínu poskytování Služeb (data i času) a to jak změny v zahájení poskytnutí Služby, tak změny v jejím ukončení, byl-li termín ukončení sjednán; (ii) změny místa poskytnutí Služby; (iii) změny parametrů břemene rozdílně od původního požadavku; (iv) nezajištění dalších povinností dle těchto OP Objednatelem bránících řádnému poskytnutí Služby bez jakýchkoli překážek či omezení.

5.2    Objednatel se zavazuje uhradit AHF veškeré škody na pronajatém zařízení (plošiny či jiná zařízení) a/nebo škody na Jeřábu vzniklé v důsledku činnosti Objednatele či třetích osob na místě plnění Služby.

5.3    Pokud není v Nabídce sjednáno jinak, je Objednatel povinen zajistit na vlastní náklady osoby kvalifikované na vazačské práce, které budou odpovědné za způsob a kvalitu uvázání břemen při manipulaci Jeřábu s břemeny.

5.4    Pokud není v Nabídce sjednáno jinak, není AHF povinna poskytnout vázací prostředky či více přítomných osob při manipulaci (navigátor, vazač, střídání obsluhy autojeřábu či stavebního jeřábu v případě prací nad 8 pracovních hodin/den). Toto je povinen zajistit Objednatel.

5.5    Objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady zábor, ohlášení stání strojů na místech, kde to příslušné vyhlášky a jiné právní předpisy vyžadují a zavazuje se uhradit veškeré náklady a pokuty spojené s nedodržením takových podmínek.

5.6    Pokud Objednatel nevznese oprávněné výhrady k faktuře vystavené AHF do sedmi kalendářních dnů od obdržení faktury, platí, že fakturu akceptuje v plném rozsahu bez výhrad.

5.7    Objednatel či osoba jím pověřená (zaměstnanec Objednatele či jiná pověřená osoba) řádně potvrdí v den poskytnutí Služby či její části Jeřábem záznam o poskytnutí Služby, a to i bez výzvy AHF. Pokud tak neučiní nebo do záznamu neuvede oprávněné námitky či nesouhlas s vyplněnými údaji, platí, že Služba byla ze strany AHF poskytnuta řádně a včas a v rozsahu uvedeném v záznamu.

5.8    Objednatel se zavazuje AHF písemně informovat o rizicích na místě poskytování Jeřábu a zavazuje se spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě poskytování Služby. Objednatel zejména zajistí, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců či jiných osob na staveništi byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci AHF, a dále Objednatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na místě poskytování Služby. Objednatel je dále povinen koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na místě poskytování Služby a postupy k jejich zajištění. Pokud v souvislosti se zajištěním těchto povinností vzniknou AHF náklady, uhradí tyto Objednatel.

5.9    Pokud Objednatel využije svého práva od Smlouvy odstoupit podle čl. 9.3. těchto OP, zavazuje se uhradit společnosti AHF veškeré náklady, které AHF vynaložila v souvislosti se Smlouvou (náklady na přípravu Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení, náklady na přepravní povolení, pohonné hmoty apod.). Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy méně než 48 hodin před sjednaným zahájením poskytnutí Služby, uhradí společnosti AHF vedle nákladů dle předchozí věty také odstupné ve výši 50% z hodnoty denního poskytnutí (nájmu) Jeřábu nebo plošiny nebo jiného zařízení, u nichž došlo k odstoupení. Není-li hodnota denního poskytnutí (nájmu) uvedena v Nabídce AHF, bude vypočtena jako násobek osmi (8) hodin a ceny za hodinu poskytnutí (hodinové nájemné Jeřábu nebo plošiny nebo jiného zařízení) dle Nabídky AHF.

VI. Cena za poskytování Služeb

6.1    Objednatel zaplatí AHF cenu za poskytnutí Služby stanovenou v Nabídce (dále jako „Cena za Službu“). Pokud je Cena za Službu stanovena v Nabídce v časové jednotce či měrné jednotce (např. cena za hodinu nebo den pronájmu plošiny či jiného zařízení, cena za hodinu poskytnutí služby Jeřábu nebo cena za denní poskytnutí služby Jeřábu, cena za kilometr dopravy) bude celková cena za Službu stanovena jako cena za poskytnutí Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení a cena za jejich dopravu či přepravu.

6.2    Cena za poskytnutí Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení bude vypočtena násobkem sjednané ceny za hodinu poskytnutí služby a/nebo za denní poskytnutí služby a počtem hodin a/nebo dní po které byli Jeřáb a/nebo plošina a/nebo jiné zařízení poskytnuty. Počet hodin a/nebo dní, po které byly Jeřáb a/nebo plošina a/nebo jiné zařízení poskytnuty, se stanoví následovně:

  • v případě pronájmu plošiny a/nebo jiného zařízení - jako součet hodin a/nebo dnů od převzetí Objednatelem do předání společnosti AHF. Jako celý den se počítá i započatý den trvání pronájmu a jako celá hodina se počítá i započatá hodina trvání pronájmu;
  • v případě poskytování Jeřábu:
      • se počet hodin stanoví jako součet hodin od přistavení Jeřábu v místě poskytnutí Služby až do doby odstranění Jeřábu z místa poskytnutí Služby, bez ohledu na to, zda Jeřáb vykonával činnost po celou dobu či nikoli; jako celá hodina se počítá i započatá hodina trvání poskytnutí Jeřábu;
      • se počet dní stanoví jako součet dní, po které byla poskytována služba Jeřábu, a to i v případě, že Jeřáb byl řádně přistaven, ale nevykonával žádnou činnost; jako celý den se počítá i započatý den trvání poskytnutí Jeřábu;  

Je-li cena sjednána jako cena za denní poskytnutí služby Jeřábu, pak je tato stanovena pouze na dobu maximálně 10 hodin v jednom dni. Překročí-li doba využívání Jeřábu 10 hodin v jednom dni, uhradí Objednatel za každou započatou hodinu po uplynutí 10 hodin cenu za hodinu poskytnutí služby uvedenou v Nabídce AHF, je-li uvedena, nebo cenu za hodinu vypočtenou dle následujícího vzorce:  cena za denní poskytnutí služby / 10.

6.3    Cena za dopravu a/nebo přepravu se stanoví násobkem sjednané ceny za jeden km a počtem ujetých kilometrů.

6.4    K Ceně za Službu bude připočtena DPH v platné výši.

VII. Platební podmínky

7.1    Cenu za Službu včetně DPH uhradí Objednatel na základě faktury – daňového dokladu, kterou je AHF oprávněn vystavit po poskytnutí Služby. Je-li poskytování Služby na dobu trvání delší než dva dny, je AHF oprávněna vystavit fakturu za každé dva dny poskytnutí Služby.

7.2    Splatnost faktury – daňového dokladu bude 14 dní ode dne jejího vystavení, není-li v Nabídce uvedena jiná doba splatnosti.

7.3    Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny za Službu či její vyúčtované části nebo zálohy dle čl. 7.4. těchto OP, je AHF oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny za Službu či její vyúčtované části o více jak 14 dní, je AHF dále oprávněna uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2% z dlužné částky bez DPH.

7.4    Je-li v Nabídce stanovena záloha, zavazuje se jí Objednatel uhradit nejpozději do tří (3) dnů ode dne uzavření Smlouvy, není-li v Nabídce uvedena jiná doba splatnosti. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou zálohy ke dni, který je sjednán jako termín zahájení poskytování Služby, není AHF povinna Službu poskytnout a neodpovídá za jakékoli škody s tím spojené Objednateli. O dobu prodlení s úhradou zálohy je AHF oprávněna jednostranně posunout termíny plnění dle Smlouvy. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou zálohy, je AHF oprávněna také kdykoli od Smlouvy odstoupit.

7.5    AHF je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoli jiné platby vyjma zálohy o více jak 5 dní.

7.6    Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou v plné výši.

VIII. Odpovědnost

8.1    AHF odpovídá Objednateli za škodu a vady, které vzniknou v důsledku či v souvislosti s poskytnutím Služby, jen je-li škoda či vada způsobena porušením právní povinnosti výhradně na straně AHF a toto porušení vzniklo na základě zavinění AHF.

8.2    Osádka Jeřábu se řídí při práci v místě poskytnutí Služby pokyny Objednatele či jím pověřených osob a není povinna jakkoli přezkoumávat jejich správnost či vhodnost a případně upozornit Objednatele na jejich nevhodnost. Vznikne-li v souvislosti s takovými pokyny škoda či vada, odpovídá za ně Objednatel.

8.3    AHF neodpovídá za škody způsobené Objednateli či třetím osobám v důsledku špatně provedených vazačských nebo navigátorských prací, které nezajišťuje AHF.

IX. Ukončení Smlouvy

9.1    AHF je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v těchto OP, jakož i v případě dalšího podstatného porušení smlouvy Objednatelem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.

9.2    Mimo důvody uvedené v jiných částech těchto OP, důvody stanovené ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se za podstatné porušení smlouvy považují důvody uvedené v Nabídce, jíž jsou tyto OP součástí, a dále následující důvody:

a)    prodlení Objednatele s poskytováním nezbytné součinnosti dle těchto OP;
b)    porušení jakékoli povinnosti Objednatele dle těchto OP;
c)    vstup Objednatele do likvidace;
d)    zahájení insolvenčního řízení na majetek Objednatele na návrh Objednatele, nebo vydání rozhodnutí o úpadku Objednatele v případě podání insolvenčního návrhu třetí osobou nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Objednatele;

9.3    Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu do okamžiku zahájení poskytování Služby. Pokud využije Objednatel svého práva od smlouvy odstoupit, zavazuje se uhradit společnosti AHF vedle nákladů blíže specifikovaných v čl. 5.9 těchto OP také odstupné blíže specifikované v čl. 5.9 těchto OP.

9.4    V případě odstoupení od Smlouvy se závazky z ní plynoucí zrušují k okamžiku doručení písemného odstoupení oprávněné Smluvní strany druhé Smluvní straně, neuvede-li AHF v oznámení o odstoupení od Smlouvy, že závazek zaniká od počátku.

X. Další ujednání

10.1    Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu AHF postoupit Smlouvu ani postupovat nároky vzniklé mu ze Smlouvy vůči AHF třetím osobám. Žádost o udělení souhlasu vyžaduje písemnou formu.

10.2    Objednatel souhlasí s právem AHF započíst jednostranným právním jednáním splatnou peněžitou pohledávku AHF za Objednatelem proti jakékoliv peněžité pohledávce Objednatele za AHF bez ohledu na měnu pohledávky nebo právní vztah, ze kterého vyplývá. AHF je oprávněna jednostranně započíst svou pohledávku i proti takové pohledávce Objednatele, která není dosud splatná, kterou nelze postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž uspokojení se nelze domáhat u soudu nebo která je promlčená. AHF je oprávněna započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku, resp. pohledávky vůči nesplatným pohledávkám Objednatele, a to ke dni, který AHF Objednateli v souvislosti se započtením písemně oznámí.

10.3    Bez předchozího písemného souhlasu AHF není Objednatel oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky vyplývající mu ze Smlouvy za AHF.

10.4    Započíst splatné pohledávky vyplývající Objednateli ze Smlouvy vůči AHF je Objednatel oprávněn proti pohledávkám AHF pouze s předchozím písemným souhlasem AHF. Žádost o udělení souhlasu musí být učiněna taktéž písemně.

10.5    AHF není odpovědná za nesplnění některé své povinnosti dle Smlouvy v důsledku Vyšší moci. Za vyšší moc se považuje také onemocnění, které povede k omezení provozu závodu AHF.

XI. Ostatní ujednání

11.1    Právní vztahy ze Smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu společnosti AHF pro všechny soudní spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní.

11.2    Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat Strany ve věcech smluvních, nevyplývá-li z těchto OP něco jiného.

11.3    Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020.

11.4    Objednatel výslovně prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se všemi ustanoveními těchto OP, rozumí jim a všechna ustanovení OP bez výhrad přijímá.

V Plzni dne: 1. 9. 2020
Za AUTOJEŘÁBY HOFMEISTER s.r.o.
Karel Hofmeister
jednatel